Уроци и курсове по математика за 2. клас

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за уроците по математика за 2. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Предварителното записване може да стане след като се обадете на нашите телефони и ни предоставите необходимата информация.

2

Заявка за консултация

Заявки за консултация, записване, регистрация и участие в курсовете и уроците за 2. клас, в съответствие с обявената учебна програма и календарен график, се подават по един от следните начини: като се обадите на националния телефон на РОДИНА: 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Регистрация и плащане

Регистрацията може да бъде направена на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 2. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Учител по математика
за 2. клас

Индивидуални частни уроци по математика за 2. клас

Къде се провеждат уроците по математика за 2. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

Уроци и курсове по
български език и литература за 2. клас

Вижте повече информация за обучението по БЕЛ

Уроци и курсове за 2. клас

30 седмици по 2 уч. часа на седмица математическа грамотност и логика

Базисна грамотност

Децата от втори клас получават базисна математическата грамотност. Обучението по математика през тази учебна година е изключително важно, тъй като новите знания включват естествените числа от 21 до 100, събиране и изваждане, табличното умножение и деление, геометричните фигури триъгълник и правоъгълник, мерните единици за дължина (дециметър и метър), за време (минута, денонощие, седмица, месец, година), както и решаване на текстови задачи.

Какво трябва да знаете?

Вторият клас включва най-интересните знания за учениците, тъй като те се запознават с числата до сто, учат се как да събират и изваждат, както и изучават умножение и деление с едноцифрено число. Това е годината, в която децата трябва да изградят своите базови умения и да овладеят математическия речник, с който ще учат математика.

Индивидуални уроци

Уроците по математика за втори клас имат за цел да допълнят учебния процес в училище и децата да изградят отлична базовата математическа грамотност. Това е изключително важно, тъй като това е основата на математиката. С нашите уроци и учители можете да планирате индивидуален график на обучение съобразно вашите предпочитания за интензивност и търсени резултати.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

За учебното съдържание за 2. клас

Материали 

Учениците работят с текстови, илюстративни, таблични, графични и схематични модели, с които по-лесно възприемат, осмислят, преобразуват, представят и използват информацията.

Учебното съдържание

Учебното съдържание е разпределено в четирите теми „Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100“, „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, „Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване“, „Таблично умножение и деление“.

Помощ в училище

В извънкласните занимания по математика за 2.клас се разглеждат и всички домашни, самостоятелни работи и задачи, заложени в учебния процес за самоподготовка, съобразени и отговарящи на необходимия образователен минимум, заложен от Министерството на образованието и науката.

Български език и литература за 2. клас

Усъвършенстване на уменията на учениците да говорят, четат и пишат грамотно и четливо, правилно и изразително

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Учебна програма по математика за 2. клас

1

Числата 21, 22, 23, ..., 99, 100 

○ Познаване на числата от 21 до 100 и принципа за образуване на редицата на естествените числа до 100.
○ Разпознаване на реда на единиците и реда на десетиците в двуцифрено число.
○ Представяне на двуцифрено число като сбор от десетици и единици по различен начин.
○ Броене на числата до 100 в прав, в обратен ред и поредно с числителни редни имена.
○ Сравняване на числата до 100.
○ Познаване на мерната единица за дължина дециметър и означението й (дм).
○ Измерване дължина на отсечка в дециметри (дм).
○ Познаване на мерната единица за дължина метър и нейното означение (м).
○ Обясняване на връзката между мерните единици сантиметър, дециметър и метър.
○ Решаване на задачи с мерните единици дециметър и метър.

2

Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване

○ Извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100 без преминаване.
○ Използване скобите "( )" за записване на числови изрази.
○ Пресмятане числови изрази със скоби, като спазва реда на действията.
○ Познаване на разместителното и съдружителното свойство на събирането.
○ Използване на свойствата на събирането при пресмятане на сбор от три и повече числа.
○ Сравняване на стойности на числови изрази.
○ Намиране на неизвестно събираемо, като използва зависимостите между компонентите и резултатите при събирането и изваждането.
○ Извършване на действията събиране и изваждане с мерни единици (дециметър, метър).
○ Намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
○ Записване на съкратено текстова задача.
○ Решаване на съставни текстови задачи с две пресмятания.
○ Съставяне на текстови задачи с две пресмятания по илюстрация и по числов израз. 

3

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване

○ Извършване на действията събиране и изваждане с числата до 100 с преминаване.
○ Използване на свойствата на събирането при пресмятане стойността на числов израз.
○ Разпознаване на видовете триъгълници според страните.
○ Назоваване на елементите на триъгълника, включително и бедро и основа на равнобедрен триъгълник.
○ Определяне на дължини на страни на геометрични фигури, начертани в квадратна мрежа при зададена единица мярка на квадратната мрежа.
○ Намиране на дължина на страна на триъгълник по дадени обиколка и дължините на другите две страни.
○ Чертаене в квадратна мрежа геометричните фигури правоъгълник и квадрат по зададени размери и триъгълник по дадени върхове.
○ Съставяне на текстови задачи с две пресмятания по съкратен запис.

4

Таблично умножение и деление

○ Илюстриране с примери смисъла на аритметичните действия умножение и деление.
○ Използване на наименованията на компонентите и резултата при решаване на задачи от умножение и деление.
○ Познаване на разместителното и съдружителното свойство на умножението.
○ Използване на свойствата на умножението при намиране стойността на числов израз.
○ Познаване на таблиците за умножение и за деление.
○ Извършване на действията умножение с 0 и деление на 0 с число.
○ Разграничаване на четно от нечетно число (според делимостта им на две).
○ Извършване на проверка на делението с умножение.
○ Спазване реда на действията при пресмятане стойността на числов израз.
○ Намиране на неизвестен множител, като използва зависимостите между компонентите и резултатите при умножението.
○ Познаване на мерните единици за време: минута, денонощие, седмица, месец, година и означенията на минута и година (мин, г.).
○ Преобразуване на мерните единици за време от една в друга: час и минута; денонощие и час; седмица и ден; месец и ден; година и месец.
○ Определяне на времето по часовник в часове и минути.
○ Извършване на четирите аритметични действия с изучените еднородни мерни единици, с изключение на тези за време.
○ Намиране на обиколка на триъгълник, квадрат и правоъгълник по различен начин.
○ Намиране на страна на геометрична фигура по дадена обиколка и друга страна.
○ Разбиране на отношения „пъти повече” и „пъти по-малко”.
○ Решаване на текстови задачи от умножение и деление с две пресмятания.
○ Съставяне на текстови задачи от умножение и деление с до две пресмятания.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за 2. клас

Курсовете за помощ в училище и извънкласните дейности по (обща или състезателна математика) се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

420 лв.
  • седмична програма
  • при записване на курс по математика за 2. клас

Втора вноска

# 420 лв.
  • седмична програма
  • два месеца след стартиране на курсовете

Трета вноска

# 420 лв.
  • седмична програма
  • два месеца след плащането на втора вноска по математика

Таксата и програмата на целогодишните курсове помощ в училище по БЕЛ и Математика, Интензивна математика или състезателна математика за 2. клас е разпределена за учебната година.

Целогодишни курсове по Математика за 2. клас:

1. Комбиниран курс - 3 вноски по 420 лв. за курс по БЕЛ и Математика за 2. клас.

2. Интензивен курс - 3 вноски по 420 лв. за курс по Математика за 2. клас.

3. Състезателна математика за 2. клас - 3 вноски по 420 лв.

Ако желаете, можете да платите таксите за курса на срок: 2 вноски по 630 лв.

Регистрирайте се за нашите курсове по обща или състезателна математика за 2. клас! Ние ще ви предоставим удобен график, гъвкаво обучение и високи резултати по математика. Вижте информация и за обучението по български език и литература за 2. клас. То ще допълни изграждането на началната грамотност на вашето дете в съответствие с неговата възраст.

Ако търсите добър учител по математика в София, на когото да поверите вашия малък ученик, ако искате детето ви да попадне в добри и професионални ръце още във 2. клас, осигурете си място в този курс.

Частни уроци по Математика за 2. клас.

Ако нямате достатъчно време да помагате на вашия ученик, но желаете да постигнете реални знания, планирайте своя график и го запишете на уроци при нас. Вижте цените за индивидуално обучение с учител по математика за 2. клас: 

50 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

180 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

Частни уроци за 2. клас

Вижте повече информация за частните занимания

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 2. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Курсове по състезателна математика и подготовка за математически състезания във 2. клас, индивидуални уроци по математика, целогодишни, интензивни и летни курсове по математика за 2. клас, частни уроци по математика за 2. клас, помощ в училище за втори клас, подготовка за контролни и класни работи, подготовка на домашни работи и допълване на нови знания в училище за ученици във 2 клас, курсове и уроци по математика за подготовка във 2. клас, учител по математика за 2. клас, математика втори клас, математика за втори клас, математика 2. клас, математика за 2. клас, урок по математика за 2. клас, уроци по математика за 2. клас

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.