ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика на поверителност & GDPR

Информация за правата на лицата във връзка със защитата на личните данни

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: “Бери Груп България“ ЕООД 

ЕИК/БУЛСТАТ: 175227550

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Хаджи Димитър, бл. 148, ап. 79

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Гурко“ № 74

Телефон: 02 9888604

E-mail: [email protected]

Уебсайт: https://www.kursovete-bg.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

В настоящата политика за защита на личните данни са описани начините, по които Бери Груп България ООД събира, обработва, съхранява и защитава лични данни на физически лица, които са клиенти на фирмата. 

Ползвайки услугите на фирмата, включително и когато се регистрирате на уеб-сайта ни, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни, съгласно тази политика за защита на личните данни, която отговаря на изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните. 

Когато се регистрирате на уеб-сайта ни, Вие давате съгласие да обработваме личните Ви данни, за целта, с която се регистрирате, и за срока, посочен в т. 4 от настоящата Политика.

Бери Груп България ООД може без предизвестие да изменя, допълва, отменя или по друг начин да актуализира настоящата Политика за защита на личните данни, съгласно изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните. Ние ще обработваме Вашата лична информация съгласно тази Политиката, която е в сила към момента на събирането. Ще публикуваме своевременно измененията в Политика. 

Политиката за защита на личните данни е публикувана на нашия уеб сайт https://www.kursovete-bg.com и е достъпна навсякъде, където се изискват лични данни. На местата, където се събират лични данни, може да са дават допълнителни обяснения, ако е необходимо, относно целите, за които ще се използват данните.

1. Бери Груп България ООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни когато:

• трябва да Ви предоставим курсове, за целите на извършваната от нас към Вас услуга, тези данни са неизбежно необходими;

• се регистрирате на нашия уеб-сайт;

• контактувате с наши служители, чрез публична информация или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни (телефон/имейл) или интернет пространството;

• сами ни дадете съгласие и предоставите Ваши лични данни за обработване.

2. Бери Груп България ООД може да обработва ваши лични данни на базата на: 

• законово задължение за администратора, като генериране на фактури и други счетоводни документи;

• сключване или изпълнение на договор;

• съгласие за обработване на лични данни, ако не са налице едно от горните две основания, като в този случай:

○ съгласието е свободно изразено и безусловно, конкретно – отделно съгласие за всяка една конкретно определена цел, информирано - дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация, недвусмислено и изрично ясно потвърждаващо действие;

○ съгласието се документира, за може да се използва като доказателство пред КЗЛД и съда;

○ се осигурява практическа възможност на субекта на данните да оттегли по всяко време своето съгласие, както и да упражни другите свои права, съдържащи се е тази Политика и Регламент (ЕС)2016/679;

○ ако има пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете под 16 г. да се удостовери, че съгласието е дадено или разрешено от лицето, което носи родителска отговорност за детето.

3. Видове лични данни на клиенти, които обработва Бери Груп България ООД: 

• за регистрация на обучение и сключване на договор – имена, адрес, телефон, имейл;

• за издаване на фактура – имена, адрес, дата на раждане.

4. Срокове, в които се съхраняват и обработват лични данни са съобразени с конкретните цели, за които се събират или са определени от закона: 

• критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от целта на събиране на данни и нейното изпълнение или основанието, като например в случай на дадено съгласие, то може да се оттегли по всяко време.

• съгласно приложими за нашите дейности законови разпоредби, договорни задължения и вътрешни правила, сроковете за съхраняване и обработване на лични данни са:

○ за счетоводни документи – 10 години;

○ за документи, по които не е генериран счетоводен документ – 1 година, ако не е оттеглено съгласието.

○ за нашия уеб сайт при липса на действие - 6 месеца.

5. Може да получите достъп до Вашите лични данни, които обработваме, да възразите срещу тяхното обработване, да поискате ограничаване на обработването, или допълване, коригиране или изтриване на данните, като изявите това Ваше желание в писмена форма на e-mail адрес: [email protected] или на нашия адрес: гр. София, ул. Клокотница 29. 

6. Достъп до лични данни на клиенти могат да имат: 

• субектите на лични данни – до техните данни.

• оторизирани служители на Бери Груп България ООД, които според своите роли и длъжностни задължения трябва да имат достъп.

• обработващи лични данни на клиенти от името на Бери Груп България ООД подизпълнители й – счетоводна фирма, фирми за хостване на наш сайт и пощенски сървър.

• организации, за които разкриването на лични данни е предписано в нормативен акт - НОИ, НАП, МВР, съд, Прокуратура и др.).

• не продаваме и не предоставяме лични данни по никакъв начин на никого, извън гореспоменатите.

7. Можете да упражните законовото си право за преносимост на Ваши лични данни, като поискате това от нас и ако е технически възможно, ние ще го осъществим. Вие имате законово право, да получите личните си данни, които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. 

8. Мерките за сигурност, които прилагаме за защита на личните данни на клиенти са: 

• строги организационни и технически, в пълно съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679.

• за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване.

• за своевременно възстановяване на личните данни и достъпа до тях, в случай на физически или технически инцидент.

• редовна проверка и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.

• изисквания за пълно съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 при подбора на нашите оператори, на които предоставяме лични данни за обработка.

9. Информация за правата на клиентите 

Личните ви данни ще бъдат обработвани за срока, посочен от вас в Декларацията-съгласие за обработване на лични данни. Извън този срок вашите лични данни ще бъдат съхранявани от нас, като администратор, за срока, посочен в т.4 от настоящата Политика.

Информираме ви,че като субект на данните, съгласно чл. 15 от Регламента вие имате правото да изискате от нас като администратор достъп до личните ви данни. При постъпило искане от ваша страна за достъп до личните ви данни, ние ще ви предостави копие от всички данни, които понастоящем се обработват от нас. Ако желаете да получите допълнителни копия, е възможно да ви бъде поискана административна такса в разумен размер. Искането ви за предоставяне на достъп до личните ви данни като клиент/потребител може да бъде отправено в устна или писмена форма – чрез молба, а също и с електронни средства (имейл, факс или др.). В молбата уточнете формата, в която желаете да получите копието на личните ви данни. Ако сте подали искането чрез електронни средства и не сте посочили в каква форма желаете да получите копието, ще ги получите в широко използвана електронна форма, а именно в някоя от следните форми: word/pdf/excel файл или др.

Съгласно Регламента, вие, като субект на лични данни, имате право да искате от нас – като администратор – да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с вас. Имате право да искате непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация, като се имат предвид целите на обработването. 

На основание чл. 17, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да искате от нас като администратор изтриване на личните ви данни, когато е налице някое от посочените в същия параграф основания например: личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани, също така можете да оттеглите съгласието, дадено с Декларацията-съгласие, както и можете да оттеглите съгласието си за обработка на личните ви данни, когато ние, като администратор, нямаме правни основания да продължаваме извършване на обработка, включително когато считате, че личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно от нас. Искането за изтриване на личните ви данни (или „правото да бъдеш забравен”) можете да направите чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. 

Имате правото да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни от нас – като администратор на основанията, посочени в чл. 18, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез устна или писмена молба, а също и чрез електронни средства. Преди отмяната на ограничаването на обработването на личните ви данни, ще бъдете уведомени за това от администратора. 

Имате право да направите възражение срещу обработването на личните ви данни. 

Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни, дадено с Декларация- съгласие по чл. 6 или по чл. 9 от Регламента по всяко време или при регистрация в уеб-сайта ни. Последващото оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено въз основа на даденото съгласие. 

Имате право да знаете, че не извършваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране във връзка с вашите лични данни, които обработваме. 

Информираме ви, че законните интереси, които преследваме във връзка с обработката на личните ви данни като наш клиент/потребител, е предоставянето на възможно най-висок стандарт на услуги. 

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.