Уроци и курсове за кандидат-студенти

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварителна информация

Ако вече сте завършили своето средно образование, но желаете да кандидатствате с математика, обадете се на посочените телефони, за да разберете как можем да ви бъдем полезни. 

2

Заявка за консултация

Всички консултации в съответствие с обявената учебна програма и календарен график се извършват след предварително запазен час на следните телефони: национален телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber).

3

Записване и плащане

Всички записвания могат да бъдат направени на място или онлайн. Таксите могат да бъдат заплатени в Родина или по банков път.

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ЗА ВАС КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за кандидат-студенти?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика за всички университети

Ако планирате да кандидатствате с два кандидатстудентски изпити, при нас можете да се подготвите за различни изпити. С математика можете да кандидатствате във всички университети, а с нашите курсове ще успеете да се подготвите за най-трудните изпити в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, ТУ-София, УАСГ и др.

цена на предмет
3 x 450 лв.

Кандидатстудентски курсове по БЕЛ

Уроци и курсове по български език и литература за кандидат-студенти

Кандидатстудентски курсове по математика 

Кандидатстудентските курсове по математика имат за цел да ви подготвят за всички кандидатстудентски изпити в българските университети. Обучението се провежда съобразно изпитните конспекти и формати. 

Какво трябва да знаете?

Техническите специалности и информатиката изискват отлична подготовка по математика, не само в училище, но и за кандидатстване. При нас ще намерите най-добрите кандидатстудентски курсове по математика, които ще ви дадат възможност да се подготвите за приемните изпити в Софийския университет, ТУ-София, УАСГ, УНСС, МГУ и много други. Въпреки че някои от тях приемат резултатите от матурата по математика, някои от тях балообразуват оценките от своите изпити с по-голям коефициент.

Групово обучение

РОДИНА винаги е предлагала най-доброто обучение за кандидат-студенти. Независимо дали сте зрелостници или вече сте завършили своето средно образование, курсовете по математика ще ви предоставят възможност да учите математика последователно с максимално балансирана учебна програма. Нашите кандидат-студенти винаги имат едни от най-високите резултати на приемните изпити.

Индивидуални уроци

Ако желаете да работите върху конкретен изпитен формат или искате да допълните обучението с повече учебни занимания, индивидуалните уроци са чудесна възможност да получите всичко, от което се нуждаете. Предварително се изготвя индивидуален график съобразно вашите предпочитания като времетраене и провеждане. Освен това винаги можете да попитате за конкретна задача, която ви затруднява и да изгладите всички свои пропуски.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за кандидат-студенти

Материали 

Кандидатстудентските курсове включват задачи и упражнения за подготовка за приемните изпити в българските университети. Използват се примерни тестове и задачи, както и аналогични учебни материали с цел усвояване на необходимото учебно съдържание.

Учебното съдържание

Учебното съдържание включва изпитните програми на българските университети. Работи се по конкретен формат и изпит, а самата подготовка включва пробни изпити, домашни работи, контролни задачи и тестове.  

Помощ в училище

Всеки кандидатстудентски курс е в помощ за училище, тъй като надгражда училищния материал. По математика можете да комбинирате матура по математика с кандидатстване с математика, с което да улесните вашата подготовка.

Кандидатстудентски курсове по български език и литература

Обучение по БЕЛ за кандидат-студенти

Кандидатстудентски изпити

Изпитът по математика – второ равнище в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е писмен и се състои от осем задачи. При решаването на задачите се използват знания от различни теми на училищната програма по математика.

Изпитът включва учебния материал за задължителна и профилирана подготовка от 7. до 12. клас:

I. Алгебра и анализ
1. Естествени числа. Цели числа. Рационални числа. Реални числа;
2. Формули за съкратено умножение. Преобразуване на рационални изрази. Коренуване. Ирационални изрази;
3. Уравнения. Еквивалентни уравнения. Неравенства. Еквивалентни неравенства. Системи уравнения. Системи неравенства. Смесени системи уравнения и неравенства;
4. Уравнения от първа степен с едно неизвестно. Квадратни уравнения. Формули на Виет. Разлагане на квадратен тричлен на линейни множители. Разпределение на корените на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни. Ирационални уравнения. Модулни уравнения;
5. Неравенства от първа степен и втора степен. Неравенства от по-висока степен - метод на интервалите. Ирационални и модулни неравенства;
6. Степен с реален показател. Показателна функция - графика и свойства. Логаритъм. Логаритмична функция - графика и свойства. Логаритмични и показателни уравнения. Логаритмични и показателни неравенства;
7. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс - графики и свойства. Тригонометрични тъждества. Преобразуване на тригонометрични изрази. Тригонометрични уравнения. Тригонометрични неравенства;
8. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия. Формули за общ член и сума на първите n члена. Процент, проста и сложна лихва. Принцип на математическата индукция. Сходящи редици. Сума на членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно от интервала (-1,1);
9. Числови функции. Четни, нечетни, периодични функции. Граници на функции. Непрекъснатост. Производни. Теореми за производните. Геометричен смисъл на производната, уравнение на допирателната (към графиката на функцията в точката), Монотонност на функции. Локални екстремуми на функции. Най-голяма и най-малка стойност на функции. Изследване на функции;
10. Решаване на уравнения, неравенства и системи уравнения от смесен тип. Приложения на уравненията, неравенствата, системите и изследването на функции за решаване на практически задачи;
11. Комбинаторика - пермутации, вариации и комбинации без повторения;
12. Вероятности и статистика - случайни събития, класическа вероятност, статистически ред, статистически средни, статистически диаграми.

II. Геометрия
1. Основни понятия в геометрията. Успоредност, перпендикулярност, ъгли, образувани от пресичане на две прави с трета. Условия за успоредност;
2. Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници. Успоредници - видове, свойства. Трапец. Средна отсечка в триъгълник и трапец. Лице на многоъгълник;
3. Окръжност. Допирателна към окръжност. Централен, вписан и периферен ъгъл. Допиращи се окръжности. Описана около триъгълник окръжност. Вписана и външно вписани окръжности за триъгълник. Медицентър и ортоцентър на триъгълник. Четириъгълник, вписан в окръжност и четириъгълник, описан около окръжност - свойства. Правилни многоъгълници. Транслация, ротация, симетрия;
4. Теорема на Талес. Свойства на ъглополовящите в триъгълник. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Връзка между лицата на подобни триъгълници. Хомотетия;
5. Теорема на Питагор. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Косинусова и синусова теорема. Метрични зависимости в произволен триъгълник. Решаване на триъгълник. Основни формули за лице на триъгълник и четириъгълник. Формула на Херон;
6. Взаимно положение на две прави, на права и равнина и на две равнини в пространството. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. Ъгъл, определен от две равнини. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярност на две равнини;
7. Многостени. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечна пирамида. Ротационни тела. Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера;
8. Комбинации от тела. Сечения на многостени и ротационни тела с равнина. Формули за лицата на повърхнините и обемите на многостени и ротационни тела;
9. Екстремални геометрични задачи.

Всеки кандидат-студент трябва да се стреми да изложи решенията на задачите от изпита пълно, кратко и ясно, като се използва въведената училищна математическа символика. Необходимо е решението на всяка задача да съдържа кратки обосновки и обяснения за означенията и въз основа на кои теореми, аксиоми или определения са извършени съответните доказателства, пресмятания, построения и изводи.

Времетраенето на кандидатстудентския изпит по математика е 4 часа. 

Кандидатстудентският изпит по математика в ТУ – София се състои от тест по математика, който включва две части:

○ 20 въпроса с избираем верен отговор (от 5 възможни). За всеки верен отговор се дава по 1 точка. За грешен или непопълнен отговор, както и за посочени повече от един отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат.
○ 10 задачи със свободен отговор. За всеки верен отговор се дават по 2 точки. За грешен или непълен отговор, за нечетлив текст, както и за посочени повече отговори на една задача, точки не се дават и не се отнемат.

С изпита по математика можете да кандидатствате всички специалности, с изключение на специалността „Инженерен дизайн”.

Програмата на теста включва:
1. АЛГЕБРА И АНАЛИЗ
Цели и дробни рационални изрази. Формули за съкратено умножение.
Абсолютна стойност (модул). Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен.
Уравнения. Корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Уравнения от първа степен с едно неизвестно. Уравнения, съдържащи абсолютна стойност (модулни уравнения).
Квадратен тричлен. Квадратна функция. Квадратно уравнение. Решаване и изследване на решенията. Формули на Виет. Разлагане на квадратен тричлен на множители от първа степен. Графика на квадратна функция. Разположение на корените на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни уравнения.
Степен с рационален показател. Ирационални уравнения.
Степен с реален показател. Показателна функция – свойства, графика. Показателни
уравнения.
Логаритъм – определение и свойства. Основни правила за логаритмуване. Логаритмична функция – свойства и графика. Логаритмични уравнения.
Системи уравнения от първа степен с две неизвестни и с три неизвестни. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Уравнения и системи уравнения, съдържащи параметри.
Неравенства. Решение на неравенство, еквивалентност на неравенства. Основни теореми за еквивалентност. Неравенства от първа степен с едно неизвестно. Квадратни неравенства. Неравенства от по-висока степен – решаване чрез метода на интервалите. Ирационални, показателни и логаритмични неравенства. Неравенства, съдържащи абсолютна стойност. Системи неравенства от първа и втора степен с едно неизвестно.
Тригонометрични уравнения и неравенства.
Числови редици. Аритметична и геометрична прогресии. Свойства и формули. Процент, проста и сложна лихва.
Безкрайни числови редици. Граница на сходяща числова редица. Сума на членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно q.
Функция. Граница на функция. Производна на функция.
Признаци за растене и намаляване на функция. Локален максимум и локален минимум на функция.
Изследване на линейна, квадратна, кубична, биквадратна и дробно-линейна функция. Най-голяма и най-малка стойност на функция. Екстремални задачи в геометрията.

2. ГЕОМЕТРИЯ И ТРИГОНОМЕТРИЯ
Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници.
Успоредник. Видове успоредници, свойства.
Окръжност и ъгъл. Централен, вписан и периферен ъгъл – свойства.
Допирателна към окръжност – свойства.
Триъгълник. Забележителни точки в триъгълника: център на описана окръжност, център на вписана окръжност, медицентър, ортоцентър.
Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс; графики и свойства. Основни тригонометрични тъждества. Преобразуване на тригонометрични изрази.
Синусова и косинусова теорема, метрични и тригонометрични зависимости за елементите на произволен триъгълник. Решаване на произволен триъгълник. Вписан в окръжност и описан около окръжност четириъгълник – свойства.
Лице на триъгълник, успоредник, трапец и многоъгълник.
Хомотетия. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Свойства на вътрешната и
външната ъглополовяща на триъгълника.
Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точка, нележаща на нея. Връзка между лицата на подобните многоъгълници.
Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Теорема на Питагор.
Дължина на окръжност, лице на кръг и частите му.
Взаимно положение на две прави, на права и равнина и на две равнини в пространството. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Теорема за трите перпендикуляра. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярност на две равнини.
Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида. Формули за лицата на повърхнините и за обемите им. Свойство на успоредното сечение в пирамидата. Сечение на призма или на пирамида с равнина.
Цилиндър, конус, пресечен конус и сфера. Формули за лицата на повърхнините и за обемите им. Комбинации от тела. Сечения на ротационни тела с равнина.
Вектори в равнината и в пространството. Събиране и изваждане на вектори и умножение на вектор с число. Скаларно произведение на два вектора.

3. КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Съединения без повторение: пермутации, вариации, комбинации.
Вероятност: случайни събития, класическа вероятност.
Статистика: статистически ред, статистически средни, диаграми.

Тестът е анонимен. Тестът е писмен с продължителност 4 астрономически часа. 

Кандидатстудентските изпити в УНСС (онлайн или на хартиен носител) включват тест със затворени въпроси по: Български език и литература, Математика (само на хартиен носител), География на България, История на България.
Кандидат-студентите, които са се явили на предварителните изпити, могат да кандидатстват с оценката, която са получили.

Освен с кандидатстудентски изпити, можете да кандидатствате с оценките от матурата по основен предмет: български език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация.

Балът за класиране на кандидат-студентите за професионалните направления/поднаправления и специалности (за платено обучение) с един основен предмет се образува като сума от:
1. средния успех от дипломата за средно образование, умножен с коефициент 1 (едно);
2. оценката от успешно положен основен приемен изпит или матура по основен предмет, умножена с коефициент 3 (три).

Кандидатстудентският изпит по математика в УАСГ се състои от тест, който включва задачи от отворен и затворен тип, при които се използват знания от задължителната учебна програма за профил математика.

Приемът се провежда чрез конкурсни изпити и с оценки от държавни зрелостни изпити (матура) по математика, физика и български език и литература. Оценките от посочените ДЗИ са валидни само за кандидати, завършили средно образование след 2008 г. Кандидатите с дипломи за средно образование преди 2008 г. полагат задължителен конкурсен изпит по математика в УАСГ.

I. Алгебра
1. Цели и дробни рационални изрази и действия с тях. Формули за съкратено умножение.
2. Квадратен корен. Корен n-ти. Коренуване на произведение, частно, степен и корен. Основно свойство на корените.
3. Абсолютна стойност (модул).
4. Уравнения: корен на уравнение, еквивалентност на уравнения. Основни теореми за еквивалентност. Уравнения от първа степен с едно неизвестно: решаване и изследване на решенията.
5. Квадратичен тричлен. Квадратна функция. Квадратно уравнение. Формули на Виет.
6. Разлагане на квадратен тричлен на множители от първа степен. Графика на квадратна функция и използването й при определяне на знака на квадратния тричлен. Уравнения от по-висока степен, приводими към квадратни уравнения. Ирационални уравнения с едно неизвестно. Уравнения, съдържащи абсолютна стойност.
7. Степен с рационален показател: определение, свойства. Показателна функция: свойства, графика. Показателни уравнения.
8. Логаритъм: определение и свойства. Основни правила за логаритмуване. Формула за преминаване от една логаритмична основа към друга. Логаритмична функция:
свойства и графика. Логаритмични уравнения.
9. Системи уравнения от първа степен с две неизвестни: геометрична интерпретация на решенията. Системи уравнения от първа степен с три неизвестни. Системи уравнения от втора и по-висока степен с две неизвестни: основни методи за решаване. Решаване на уравнения и системи уравнения, съдържащи параметри. Изследване на решенията.
10. Неравенства: решение на неравенство, еквивалентност на неравенства. Основни теореми за еквивалентност. Неравенства от първа степен с едно неизвестно: решаване и изследване на решенията. Квадратни неравенства: решаване и изследване на решенията. Неравенства от по-висока степен: решаване чрез метода на интервалите. Използване свойствата на функциите за решаване на основни видове ирационални, показателни и логаритмични неравенства. Неравенства, съдържащи абсолютна стойност. Системи неравенства от първа и втора
степен с едно неизвестно. Разположение на корените на квадратно уравнение.
11. Числови редици. Аритметична и геометрична прогресия – свойства. Формули за сумата на първите n члена.
12. Безкрайни числови редици. Сходимост. Граница. Сума на членовете на безкрайна геометрична прогресия с частно q, |q| < 1.
13. Функция. Граница на функция. Теореми за граница на функция. Граница на sin x/x. Непрекъснатост на функция.
14. Производна на функция. Геометричен смисъл на понятието „производна“. роизводна на сбор, произведение, частно и степен на функции. Производни на тригонометрични функции. Производна на сложна функция. Формули за
диференциране.
15. Нарастване и намаляване на функция. Локален максимум и локален минимум: необходими и достатъчни условия за локален екстремум. Изпъкналост и инфлексни точки. Четност, нечетност и периодичност на функция.
16. Изследване на функции.

II. Планиметрия, стереометрия и тригонометрия
1. Еднаквост. Признаци за еднаквост на триъгълници. Зависимости между страни и ъгли в триъгълници. Успоредни прави. Успоредник: видове успоредници, свойства. Окръжност и ъгъл. Централен, вписан и периферен ъгъл. Допирателна към окръжност. Триъгълник. Забележителни точки в триъгълника: център на описаната окръжност, център на вписаната окръжност, медицентър, ортоцентър. Вписан в окръжност и описан около окръжност четириъгълник. Външно вписана окръжност за многоъгълник. Средна отсечка на триъгълник и на трапец. Лице на триъгълник, успоредник и трапец. Лице на многоъгълник.
2. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес. Свойства на вътрешната и външната ъглополовяща на триъгълник.
3. Подобност. Признаци за подобност на триъгълници. Свойства на секущите на окръжност, които минават през точка, нележаща на окръжността. Връзка между лицата на подобните многоъгълници.
4. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник. Дължина на окръжност и на дъга от окръжност, лице на кръг и частите му.
5. Ъгъл, определен от две кръстосани прави. Ъгъл, определен от права и равнина. Перпендикулярност на права и равнина. Линеен ъгъл на двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини. Успоредно и ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра. Перпендикуляр и наклонена към една равнина. Разстояние от точка до права и равнина. Разстояние между кръстосани прави и ос на кръстосани прави.
6. Призма, паралелепипед, пирамида, пресечена пирамида: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им. Свойство на успоредното сечение в пирамида. Сечение на многостен с равнина.
7. Цилиндър, конус, пресечен конус, сфера: свойства, формули за лицата на повърхнините и обемите им. Вписана, описана и външно вписана сфера за многостен. 8. Тригонометрични функции: синус, косинус, тангенс, котангенс. Основни тригонометрични равенства. Тъждествени преобразования на тригонометрични изрази.
9. Тригонометрични зависимости в правоъгълния триъгълник. Решаване на правоъгълен триъгълник. Косинусова и синусова теореми. Решаване на триъгълник. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник. Правилен многоъгълник.
10. Тригонометрични уравнения. Използване на свойствата на тригонометричните функции за решаване на основните тригонометрични неравенства.

Тестът е анонимен, писмен, с продължителност пет часа. Критериите за оценка на писмените работи се предоставят на кандидатите заедно с изпитната тема.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
по математика за кандидат-студенти

Курсовете се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Първа вноска

450 лв.
  • Събота или неделя
  • при записване на курс по математика

Втора вноска

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • два месеца след стартиране

Трета вноска

# 450 лв.
  • Събота или неделя
  • два месеца след втора вноска

Ако желаете, можете да плащате на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата учебни срока.

Кандидатствайте с математика и планирайте вашето бъдещо образование. Комбинирайте кандидатстудентските курсове по математика с курсовете по български език и литература за матура или кандидатстване и се подгответе за изпитите навреме.

При записване на кандидатстудентските курсове по математика, таксата на един модул по математика е 450 лв. Вижте информация за цените на курсовете по БЕЛ за кандидат-студенти тук.

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите своите знания и подготовка по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изпитните формати, за които се подготвяте. Нашите пробни изпити по математика за кандидат-студенти са съобразени с последните промени във висшите училища.

Цените за явяване на един пробен изпит за кандидат-студенти и матура започват от 50 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за кандидат-студенти по математика.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


Кандидатстудентски подготвителни курсове по Математика, подготовка за кандидатстудентски изпит по математика, кандидатстудентски курсове по математика, уроци по математика 12 клас, факултетът по математика и информатика, уроци по математика за фми, курс за кандидатстване във факултета по математика и информатика

Комбинирайте курсовете по математика с курсовете по български език

Изберете нашите уроци по математика за 12. клас

УЧЕБНА БАЗА

Всички частни уроци и курсове по математика за кандидат-студенти и матура се провеждат в центъра за подготовка на Родина

Адрес:

гр. София 1202, ул. Клокотница 29

Телефон:

0700 1 84 48 или +359 887 099 730

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.