Уроци и курсове по математика за 10. клас 

НАЧИН НА ЗАПИСВАНЕ

1

Предварително записване

Записване за курсовете и уроците по математика за 10. клас можете да направите на място в учебния отдел на РОДИНА или онлайн. Обадете се предварително и си запишете час за консултация. 

2

Безплатни консултации

Свържете се с нас на националния телефон на РОДИНА 0700 1 8448 или 0887 099 730 (Viber) и си запишете час за консултация. При нас ще научите всичко, с което ще се сблъскате през новата учебна година и най-вече какво можем да предложим за вашето дете. 

3

Регистрация и плащане

Записванията за курсовете или уроците по математика се извършват в учебните бази на Родина или онлайн чрез предоставяне на необходимата информация. Плащанията можете да направите на място или по банков път. 

ЗАПИШЕТЕ СЕ СЕГА

ПОМОЩ В УЧИЛИЩЕ, ЛЕТНИ и ЦЕЛОГОДИШНИ
курсове и уроци по БЕЛ и МАТЕМАТИКА за 10. клас

Информация за ЦЕНИ и отстъпки: 0887 099 730

за 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. и 12. клас
(НВО, Матура и кандидат-студенти)

Къде се провеждат уроците по математика за 10. клас?

База "Орлов мост"

База "Лъвов мост"

ИЗГОДНА КОМБИНАЦИЯ

Комбиниран курс
Математика + БЕЛ

Ако искате да постигнете отлични резултати на Национално външно оценяване (НВО) по математика и БЕЛ в десети клас, можете да се възползвате от нашите курсове по двата предмета. Обучението е насочено към формата на изпитите и има за цел да ви подготви, за да положите изпитите с максимални резултати.

цена уроци 10. клас
3 x 450лв.

Уроци и курсове по български език и литература за 10. клас

Информация за обучението по БЕЛ в 10. клас

Уроци и курсове за 10. клас

Десети клас е един от най-важните класове, тъй като учениците завършват първия гимназиален етап на средното образование и се явяват на матура по математика в края на 10. клас. Матурата включва задачи от задължителното учебно съдържание за 8., 9. и 10. клас, включително.

Какво трябва да знаете?

Както вече сте прочели, изпитът по математика за десетокласници включва учебно съдържание по математика за три учебни години. Това задължително означава, че матурата включва голям обем разнообразни задачи, а ако през годините имате някакви пропуски, това ще ви създаде затруднения. Затова ви препоръчваме да започнете своята подготовка по математика навреме.

Групово обучение

Десетокласниците са вече самостоятелни ученици, които разбират значението на матурата по математика. Обучението включва преговор и надграждане на учебния материал за всички класове, включени в изпита. Курсовете са стандартни и по-интензивни за всички, които имат нужда от повече математика през тази учебна година.

Индивидуални уроци

Индивидуалното обучение отлично допълва обучението, тъй като имате възможност да ви обяснят конкретни задачи, които не разбирате. Ние ще изготвим индивидуален график спрямо вашите възможности и ще следим вашия прогрес. Освен това ще правим пробни матури по математика с аналогични задачи.

КАКВО ЩЕ УЧИТЕ?

Математика за 10. клас

Обучение за матура математика

Курсовете по математика за ученици в 10. клас имат за цел изграждане на разнообразни знания и умения, които се изискват от тях от Националното външно оценяване по математика. Използват се преговорни задачи и упражнения върху изучения материал в 8., 9. и 10. клас, както и пробни изпити и тестове за подготовка за НВО върху цялата учебна програма по математика от първия гимназиален етап на средното образование.

Учебното съдържание

Десети клас е последният от трите класа от първия гимназиален етап на средното образование. Затова в нашите курсове по математика учениците ще затвърдят създадените в 8. и 9. клас предпоставки за успешно завършване на този етап – 8., 9. и 10. клас. Учебната програма по математика за 10. клас е продължение на учебните програми от предходните класове, като завършва цикъла по математика за първия прогимназиален етап чрез подготовка за Националното външно оценяване в края на 10. клас.

Помощ в училище

Учениците в 10. клас имат важната задача да положат матура по математика в края на учебната година, тъй като завършват първи гимназиален етап на своето средно образование. Освен оценките в училище, те трябва да се подготвят за тестовете на НВО по математика и български език и литература. Курсовете за ученици в 10. клас надграждат училищния материал и имат за цел подготовка за НВО в края на учебната година.

Подготовка по Химия и Биология за 10. клас

за кандидатстване медицина, дентална медицина и фармация за ученици в 10. клас.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Матурата по математика в края на 10. клас включва задачи от задължителното учебно съдържание на учебните програми от 8., 9. и 10. клас, включително.

1

Учениците от 10. клас трябва да:

Познават реалните числа и да умеят да ги изобразяват върху реалната права, сравнява ирационални числа, записани с квадратен корен и извършва операции с тях. Решават квадратни уравнения по формулата за намиране на корените им и прилага формулите за връзка между корени и коефициенти на квадратно уравнение. Извършват тъждествени преобразувания на рационални и ирационални изрази (съдържащи квадратни корени).
○ рационални уравнения, свеждащи се до линейни или квадратни;
○ рационални неравенства без параметър, включително и по метода на интервалите;
○ системи уравнения от първа и втора степен с две неизвестни без параметър чрез заместване или събиране;
○ системи линейни неравенства с едно неизвестно без параметър;
○ ирационални уравнения без параметър, записани с квадратни корени, съдържащи до два радикала.

Знаят основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, основните забележителни точки в триъгълник, взаимното положение на прави и окръжности и може да прилага техните свойства. Знаят признаците за подобни триъгълници и да умеят да ги прилагат.
○ метрични зависимости в правоъгълен триъгълник и умее да го решава;
○ синусова и косинусова теорема;
○ умеят да решават произволен триъгълник;
○ умеят да решават правоъгълен и равнобедрен трапец;
○ умеят да решават успоредник.

Определят по вид и намират ъгли, свързани с окръжност, познава вписани и описани многоъгълници, прилага метрични зависимости в окръжност. Познават успоредност и перпендикулярност между прави и равнини в пространството и умеят да ги прилагат за намиране на елементи на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.
○ понятието числова функция, начини на задаване;
○ понятията линейна и квадратна функция;
○ свойствата на линейната и на квадратната функция (монотонност, най-голяма и най-малка стойност).

Умеят да построяват графики на линейна и квадратна функция.

Пресмятат стойности на:
○ изучените рационални функции и на аргумента им;
○ тригонометрични функции при зададен аргумент и на аргумента при зададена стойност на тригонометричната функция (за ъглите 300, 450, 600).

Прилагат формулите за:
○ лица на равнинни фигури;
○ лица на повърхнини и обеми на права призма, пирамида, цилиндър, конус, сфера и кълбо.
Конструират числова редица по дадено правило, знаят аритметична и геометрична прогресия и техните свойства, решава практически задачи, свързани със сложна лихва.

Разбират на конкретно ниво смисъла на логическите съюзи „и“, „или“, „ако..., то...“, отрицанието „не“ и на релациите „следва“ и „еквивалентност“. Разбират на конкретно ниво смисъла на понятията „за всяко“, „съществува“, „необходимо условие“, „достатъчно условие“ и „необходимо и достатъчно условие“. Прилагат метода на еквивалентните преобразувания при решаване на уравнения, неравенства и системи. Разграничават еквивалентни от нееквивалентни преобразувания при решаване на ирационални уравнения. Умеят да конкретизира общовалидно твърдение и обосновава невярност на твърдение с контрапример. Образуват на конкретно ниво отрицание на твърдение. Преценяват вярност, рационалност и целесъобразност при избор в конкретна ситуация и обосновава изводи. Умеят да декомпозират стереометрична задача на планиметрични.

Знаят понятието множество, операции и релации, свързани с него, умеят да ги прилага в практически задачи.
Разграничават съединения без повторение в конкретна ситуация и ги пресмятат по правилото за събиране, по правилото за умножение на възможности или по съответните формули.
Знаят понятието класическа вероятност и умеят да пресмятат класическа вероятност в практически задачи.
Умеят да намират сечение/обединение на множества и допълнение и подмножество на дадено множество.
Знаят понятията генерална съвкупност и извадка.
Умеят да намират централните тенденции в данни – мода, медиана, средноаритметично.
Разчитат, интерпретират и оценяват информация, представена с графики, с таблици или с диаграми.

Знаят понятието вектор, операциите събиране и изваждане на вектори, умножение на вектор с число.
Моделират:
○ с квадратна функция;
○ с уравнения, свеждащи се до квадратни;
○ с дробни уравнения;
○ със система уравнения от първа или втора степен с две неизвестни.
Оценяват съдържателно получен резултат, коректност на аргументи и ги интерпретират; предвиждат в определени рамки очакван от моделирането резултат.
Моделират процеси с прогресия.
Моделират с пермутации, комбинации и вариации.

ЗА МАТУРИТЕ

Матура по математика за 10. клас

1

Важна информация

Целта на матурата по математика за 10. клас е диагностика и оценка на знания, умения и отношения, определени за общообразователна подготовка за първи гимназиален етап на учениците.

2

Разпределение

Изпитът е писмен и включва тест с общо 17 задачи.
Задачите включват:
○ 15 задачи с избираем отговор, с четири възможни отговора, от които точно един е правилният;
○ 2 задачи с разширен свободен отговор, за решаването на които ученикът представя в писмен вид необходимите обосновки;
○ Учениците могат да използват свитък с формули.

3

Времетраене

Времетраенето е 90 минути (два слети учебни часа по 45 минути).

4

Оценяване

Оценяването се осъществява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.
Резултатът от националното външно оценяване по математика в края на 10. клас се вписва в удостоверението за завършен първи гимназиален етап и се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Въз основа на резултатите от матурата в края на 10. клас се извършва прием в 11. клас на ученици, които са завършили първи гимназиален етап на средното образование.

ЦЕНИ НА КУРСОВЕТЕ
матура по математика
за ученици в 10. клас

Курсовете по математика за матура в 10. клас са съботно-неделни и се заплащат на три равни вноски за една учебна година или на две вноски за двата срока.

Модул 1

450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 10. клас
  • уроци по математика за матура

Модул 2

# 450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 10. клас
  • 4 пробни изпита по математика

Модул 3

# 450 лв.
  • Подготвителен курс за НВО 10. клас
  • проверка на домашни работи

Целогодишни курсове и уроци по Математика и БЕЛ за НВО в 10. клас:

1. Комбиниран курс БЕЛ и Математика - 3 вноски по 820 лв. за 10. клас

2. Основен курс МАТЕМАТИКА - 3 вноски по 450 лв. за курс по Математика за 10. клас.

3. Основен курс БЕЛ - 3 вноски по 450 лв. за курс по БЕЛ за 10. клас

Можете да платите таксите за основния курс на срок: 2 вноски по 670 лв.

Подготовка и обучение по математика за Националното външно оценяване по математика в 10. клас. Изберете нашите уроци по математика за 10. клас и се подгответе за задължителните матури в 10. клас. Комбинирайте курсовете по математика с уроци по български език и литература за ученици в 10. клас. Ние ще подготвим вашия ученик за отлични резултати на матурите.

Частни уроци по математика за 10. клас.

С нашите уроци по математика за ученици в 10. клас можете да учите върху конкретни задачи, които не разбирате или да се подготвите за изпит, контролна или класна работа в училище.

Частните уроци по математика се предлагат от понеделник до неделя (от 09:00 до 19:30 ч.).

Проверете свободното време на вашия ученик и се обадете, за да сверите свободните места при нас.

Свържете се с нас и запишете своя урок по математика!

60 лв.

Посещение - 2 уч.ч. x 45 мин.

200 лв.

Месечни абонаменти (4 занимания)

ПАКЕТНИ ЦЕНИ
за цялата учебна година

 Частни уроци и подготовка по математика и помощ в училище за ученици в 10. клас

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
4 урока (мини)

○ 4 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 200 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
6 урока (стандарт)

○ 6 посещения ≈ 1 месец
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 300 лв.

МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТИ
8 урока (макси)

○ 8 посещения ≈ 1-2 месеца
○ Едно посещение = 90 минути
○ Продължителност: през цялата учебна година
○ За ученици в 8., 9. и 10. клас
○ Цена за уроците - 400 лв. 

Подготовка по химия за ученици в 10. клас

Училище за подготовка за медицина

Единственото специализирано училище за подготовка за кандидатстване медицина, дентална медицина и фармация. Вижте повече »

Езикови ваканции в чужбина за ученици 10. клас

Езикови програми в чужбина

Езикови ваканции и програми за ученици, младежи и възрастни в цял свят. Вижте повече »

Обучение и следване в чужбина за ученици 10. клас

Обучение в чужбина

Нашите ученици винаги получават най-актуалната информация за кандидатстване в чужбина. Вижте повече »

ИЗПИТЕН ЦЕНТЪР

РОДИНА ви предлага да проверите знанията и подготовката на вашия ученик по математика през учебната година! Материалът в тестовете по математика е съобразен с изученото в училище до момента. Форматът на пробните изпити по математика за 10. клас е съобразен с последните наредби на МОН.

Цените за явяване на един пробен изпит за 10. клас започват от 50 лв.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас и се възползвайте от нашите съвети и актуална информация за стартиращи курсове за 10. клас.

Телефони за информация:
0700 1 84 48 (безплатен от цялата страна)
02 9888 604 или 0887 099 730
Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси!


НВО 10 клас математика, матура по бел 10 клас, матури 10 клас, 10 клас матури, матура 10 клас математика, матура по математика 10 клас, математика за 10 клас, 10 клас математика, частни уроци по математика за 10 клас в София, частни уроци по математика за ученици от десети клас, школа по математика за 10 клас, индивидуално обучение, частни уроци по математика за 10 клас, подготовка по математика на десетокласници, подготовка по математика за националното външно оценяване след 10 клас, НВО 10 клас математика, уроци и матура по математика, задачи по математика

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.