ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕТЕ

организирани от „РОДИНА България“

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Oрганизация на курсовете

Настоящите Общи условия се отнасят до общата организация на курсовете, организирани от „РОДИНА България“, правата и задълженията на организатора за курсовете, на преподавателите, на обучаващите се и техните законни представители, наричани по-долу за краткост съответно ОРГАНИЗАТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ.

1. ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ 

1.1. „РОДИНА България“ организира курсове за ученици и кандидат-студенти съгласно утвърден и публикуван график за всяка учебна година.

1.2. Учебната програма се разпределя във времето по модули, като един модул е ≈ 40 учебни часа (в зависимост от броя на възможните седмици). 

1.3. За всеки клас и предмет модулите са не по-малко от 3 (три), когато курсовете са целогодишни. За интензивните и летните курсове, учебните модули са не по-малко от един. 

1.4. Програмата в курсовете е съобразена с учебното съдържание по съответния предмет за дадения клас. Разработена е с цел подготовка за състезания, олимпиади, национално външно оценяване и кандидатстудентски изпити. Основна цел е повишаване на знанията и мотивацията на учениците. 

2. АДМИНИСТРАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Курсовете се провеждат в сградата на „РОДИНА България“, ул. „Клокотница” № 29.

2.2. Курсовете се организират в групи от не по-малко от 10 и не повече от 14 ученици или в маломерни групи до 9 ученици. 

2.3. Ако преди започването на първи модул учениците са по-малко от 9, тази група се закрива. Учениците имат право да се преместят в група, в която има свободни места или да получат внесената такса. 

2.4. При записването Родителят подава попълнено „Заявление за записване”. Заявлението е достъпно в офиса на фирмата на ул. „Клокотница” № 29. 

2.5. Заплащането за първи модул се извършва при записване, а за следващите модули – не по-късно от началото на съответния модул или както следва: 

• Вноска I - при записване

• Вноска II - два месеца след стартиране на курса

• Вноска III - два месеца след втората вноска на курса

При неспазване на този срок ученикът не се допуска до занимания.

2.6. На първото занимание на всеки модул ученикът представя задължително платежния документ на отговорника за деня в учебната база на ул. „Клокотница” № 29. 

2.7. При писмен отказ да се посещава курс платената такса НЕ СЕ ВРЪЩА и това желание на ученика трябва да е заявено преди трето занимание за първи модул и преди първо занимание за всеки следващ модул или както следва: 

• седмица преди 21 октомври

• седмица преди 21 ноември

• седмица преди 21 януари

2.8. При включване на нови ученици в групите, след започване на модул, приспадане на такса се прави за максимум 3 (три) занимания на съответния модул. 

2.9. Заниманията за отделните модули се провеждат по график, предварително обявен за всеки месец от съответния преподавател. Този график е съобразен с провежданите в „РОДИНА България“ курсове. Графикът търпи промяна при независещи от преподавателя обективни причини. 

2.10. Преподавателят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на графика, ако има такава. 

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ 

3.1. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия, които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване” с изрично включено в него изявление за приемане на тези Общи условия.

3.2. При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно да уведомите за това на тел. 07001 84 48 или 0887 099 730. 

3.3. При започване на нов модул учениците имат право да сменят преподавателя, ако има места в новоизбраната група и получено съгласие на преподавателя, който я води. 

3.4. Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на „РОДИНА България“. 

3.5. Ученикът е длъжен да пази материално-техническата база на „РОДИНА България“. 

Нанесените щети се заплащат от родителя на „РОДИНА България“ в двоен размер.

3.6. Учениците са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на курса, а родителите могат да търсят ученика на телефоните за спешни случаи на тел. 07001 84 48 или 0887 099 730 или в следните часови пояси през почивките на курса; 

• от 10:30 до 11:00 часа

• от 14:30 до 15:00 часа

3.7. Близнаци, две деца от едно семейство, посещаващи курсове организирани от „РОДИНА България®“, заплащат 85% от стойността на вторият курс за едното дете. 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА 

4.1. Организаторът подбира квалифицирани преподаватели за обучение.

4.2. Организаторът определя цените на курсовете и ги публикува преди започване на записването на интернет страницата на „РОДИНА България“ или на място в офиса. 

4.3. Организаторът определя началото на записванията и публикува информация за графика, предстоящи тренировъчни тестове и новооткриващи се групи на интернет страницата на „РОДИНА България“ и в офиса на ул. „Гурко” № 74. 

4.4. Организаторът е длъжен да следи за посещаването на заниманията от страна на учениците. 

4.5. Организаторът е длъжен да следи за времетраенето на провежданото занимание. 

5. ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

5.1. Отговорността на организатора и преподавателите се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност.

Организаторът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки и други независещи от него причини. 

© 2023 Център за извънкласни форми и дейности, курсове, подготовка и частни уроци по математика за ученици и кандидат-студенти "РОДИНА Математика" е регистрирана търговска марка. Всички права над името и марката са запазени. Всички посочени цени на услуги са без начислено ДДС.